Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti honest.company s.r.o., IČO: 50460099 , DIČ: 2120333017, so sídlom: Družstevná 471/88, 91601 Stará Turá,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 33498/R (ďalej len „Predávajúci“)

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode https://www.honest.sk/, ktorého prevádzkovateľom je honest.company s.r.o , so sídlom Družstevná 471 Stará Turá 91601, IČO: 50460099 , DIČ: 2120333017 , Email: info@honest.sk, IBAN: SK1483300000002001058916 ,tel. č.: +421 918 249 219

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke https://www.honest.sk/, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka”. Po ukončení nakupovania zvolí zákazník “Nákupný košík”, skontroluje jeho obsah a prejde do “Pokladne”, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu a objednávky (adresa, email, spôsob platby apod.). Zákazník si môže zvoliť osobný odber alebo bude tovar odoslaný na dobierku.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu https://www.honest.sk/ sú záväzné. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke https://www.honest.sk/, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy. Potvrdením objednávky zaslanej na mailovú adresu Kupujúceho sa elektronická objednávka stáva záväznou.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zaslanej Kupujúcemu na ním zadanú mailovú adresu, ktorou Predávajúci potvrdzuje obsah elektronickej objednávky Kupujúceho. Po nesplenení vyššie uvedených podmienok sa má za to, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe zaslanej Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky Kupujúci bezodkladne kontaktuje Predávajúceho telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@honest.sk a upovedomí ho o vzniknutej nezrovnalosti.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a) Identifikácia Kupujúceho, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

b) Názov objednávaného tovaru s určením farebnej zloženia podľa katalógu;

c) Množstvo objednávaného tovaru;

d) Celková cena tovaru, ktorá je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru na internetovej stránke Predávajúceho www.honest.sk. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak;

e) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

f) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho mailom alebo telefonicky a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením prostredníctvom validačného linku zaslaného na e-mail Kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) V prípade objednávky na dobierku doručenú kuriérom, ak objednávku nebolo možné doručiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, zle uvedená adresa doručenia, neodpovedá na e-maily atď.)

b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia tovaru na adresu Predávajúceho cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci v plnej výške. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru znáša Predávajúci iba v tom prípade, ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a mal vady.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť za tovar celkovú cenu vyplývajúcu z elektronickej objednávky (vrátane nákladov na dopravu), ktorá bola zaslaná na mail Kupujúceho.

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU:

Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar (vrátane dopravy) uvedenú v elektronickej objednávke priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru;

b) PLATBA VOPRED:

Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedenej v elektronickej objednávke v prospech účtu Predávajúceho: IBAN SK1483300000002001058916. Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

c) PLATBA BANKOVÝM PREVODOM V OBJEDNáVKE:

Pomocou tohoto spôsobu platby zákazník objednávku uhradí pri procese objednávania tovaru, platobná brána od spoločnosti Besteron presmeruje zákazníka na web jeho banky priamo do ibankingu, kde dokončí objednávku zaplatením tovaru.

d) PLATBA KARTOU:

Naši zákazníci majú možnosť na našom eshope zaplatiť tovar i pomocou karty. Tento spôsob je pre zákazníka najbezpečnejší a prebieha v chránenom prostredí platobnej brány Besteron. Objednávku evidujeme v momente uskutočnenia prevodu ako uhradenú a tovar môžeme okamžite expedovať zákazníkovi.

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 21 pracovných dní odo dňa, keď Kupujúci odoslal objednávku prípadne odo dňa uhradenia celkovej sumy elektronickej faktúry v prospech účtu Predávajúceho (pri spôsobe platby prevodom na účet). Dodacia doba sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 1 – 3 pracovných dní.

Kupujúci si môže kontrolovať stav vybavenia objednávky mailom alebo telefonicky u Predávajúceho.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v Objednávkovom formulári. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný doklad.

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. Pri viditeľnom poškodení obalu tovaru, tovar nepreberajte! Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca, nie Predávajúci. V prípade poškodenia tovaru je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu a vrátenie poškodeného tovaru tak nebude Predajcom akceptované.

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho.

Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky a ČR. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia (e-mailom) si ceny za prepravné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s inštrukciami vzťahujúcimi sa k tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy k vade došlo neodbornou manipuláciou, mechanickým poškodením, opotrebením alebo zásahom tretej osoby.

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho na internetovej stránke www.honest.sk, ktorý je úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, sprostredkovateľov Predávajúceho (kuriérska služba), aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na www.honest.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej alebo e-mailovej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Kupujúci splnomocňuje.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený meniť VOP jednostranne, pričom každá zmena VOP nadobúda účinnosť a stáva sa záväznou pre obidve Zmluvné strany dňom uverejnenia nového znenia VOP na internetovej stránke www.honest.sk. Nové, aktuálne znenie VOP sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že bol s VOP oboznámený a súhlasí s ich prípadnými zmenami zo strany Predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe kúpnej zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Kúpnej zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

v Starej Turej 1.6.2014

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. júna 2014.